Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Azkaingo izenordainak

Résumé : Lapurdi itsas hegiko euskara edo « Kostatar » mintzairari buruz gure ezagutzen aberasteko helburuarekin, hizkera honen barne den Azkaine herriko izenordainei interesatu gara. Lan xume honetan, Azkaingo ahozko euskaran erabili ohi diren pertsona izenordain arruntak eta indartuak, baita izenordain zehaztugabeak ere ekarri ditugu. Datu hauek, dialektologian usaiakoak diren irizpideen bidez hautatu lekukoen ahotik bildu dira, inkesta zein hizketa librean. Elementu hauek inguruko hizkerekin alderatu ditugu, gure esku diren lanak kontuan hartuz. Gainera, XVIII, XIX eta XX. mendeetako hiru azkaindarren idatziak aintzat hartu ditugu, hauek dira Michel Chourio, Etienne Lapeyre eta Jean Elissalde, tokiko euskararen bilakaeraren berri eman ahal izateko.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-02553624
Contributor : Julien Rabaud Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, April 24, 2020 - 3:51:40 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:06 PM

Links full text

Identifiers

Citation

Maitena Duhalde. Azkaingo izenordainak. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2015, Euskal hizkera eta dialektoak gaur egun, pp.115--123. ⟨10.4000/lapurdum.2652⟩. ⟨hal-02553624⟩

Share

Metrics

Record views

18